O NAS - Przedmiot działalności - Centrum Usług Logistycznych

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

O NAS

Centrum Usług Logistycznych specjalizuje się w działalności hotelarskiej, restauracyjnej, cateringowej.

Wchodzące w skład grupy Centrum Usług Logistycznych trzygwiazdkowe hotele w Warszawie, liczne Ośrodki Szkoleniowo – Wypoczynkowe oraz obiekty świadczące usługi hotelarskie, zlokalizowane na terenie całej Polski, stanowią jedną z największych w kraju baz noclegowych, z ponad 2000 miejsc.

W obiektach CUL udostępniamy przestrzeń konferencyjno-bankietową. Oferujemy 35 sal, posiadających zaplecze multimedialne, przeznaczonych do organizacji spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz przyjęć okolicznościowych i rodzinnych, dla grup od 10 do 200 osób.

W ramach grupy Centrum Usług Logistycznych, funkcjonuje także Lotnisko Warszawa-Babice, przeznaczone do obsługi ruchu statków powietrznych lotnictwa państwowego oraz cywilnego. Ponadto, na terenie Lotniska istnieje możliwość organizacji imprez masowych, od 20 do 100 tysięcy uczestników, o charakterze kulturalnym, sportowym lub handlowym. Ogromna przestrzeń wykorzystywana jest także na plany zdjęciowe, filmowe, reklamowe. Betonowa nawierzchnia doskonale sprawdza się na szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa i doskonalenia techniki jazdy samochodem.

Do grupy Centrum Usług Logistycznych należy również Stacja Paliw w Gorzowie Wielkopolskim, świadcząca usługi w zakresie dystrybucji najwyższej jakości paliw.

 

I. Przedmiot działalności

1.  Działalnością podstawową CUL w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 4, zgod­nie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia­łalności (PKD) – Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz.1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489 – jest:

 1. 33.15.Z     Naprawa i konserwacja statków i łodzi;
 2. 33.16.Z     Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych;
 3. 45.20.Z     Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 4. 45.40.Z     Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;
 5. 47.30.Z      Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;
 6. 51.10.Z      Transport lotniczy pasażerski;
 7. 51.21.Z      Transport lotniczy towarów;
 8. 52.21.Z      Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
 9. 52.22.A      Działalność usługowa wspomagająca transport morski;
 10. 52.23.Z      Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
 11. 52.22.B      Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy;
 12. 55.10.Z      Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 13. 55.20.Z      Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 14. 55.30.Z      Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 15. 55.90.Z      Pozostałe zakwaterowanie;
 16. 56.29.Z      Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 17. 62.03.Z      Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 18. 62.09.Z      Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 19. 71.20.B      Pozostałe badania i analizy techniczne;
 20. 85.51.Z      Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 21. 85.52.Z      Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 22. 85.53.Z      Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
 23. 85.59.A      Nauka języków obcych;
 24. 85.59.B      Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 25. 85.60.Z      Działalność wspomagająca edukację;
 26. 95.11.Z      Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 27. 95.12.Z      Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego.

2.  CUL może prowadzić działalność dodatkową obejmującą:

 1. sprzedaż towarów i mienia;
 2. leasing; oddawanie do odpłatnego korzystania z nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach, stanowiących przedmiot prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego CUL, jak też innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych;
 3. świadczenie usług na zasadach rynkowych osobom fizycznym i prawnym oraz podmiotom nie-posiadającym osobowości prawnej –  tylko w ramach posiadanych nadwyżek, bez uszczerbku dla działalności podstawowej.

  II. Przedmiotem działalności dodatkowej CUL, o której mowa w ust. 2, wykonywanej w miarę możliwości według Polskiej Klasyfikacji Działalności – jest:

1.  utrzymanie czystości w obiektach i terenach zewnętrznych:

 1. 81.10.Z    Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 2. 81.29.Z    Pozostałe sprzątanie,
 3. 81.30.Z    Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

2. świadczenie usług w zakresie wypoczynku, sportu i rekreacji:

 1. 79.11.A   Działalność agentów turystycznych,
 2. 79.12.Z    Działalność organizatorów turystyki,
 3. 79.90.A   Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 4. 79.90.C    Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 5. 86.90.A   Działalność fizjoterapeutyczna,
 6. 86.90.D   Działalność paramedyczna,
 7. 90.02.Z    Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 8. 93.11.Z    Działalność obiektów sportowych,
 9. 93.13.Z    Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 10. 93.19.Z    Pozostała działalność związana ze sportem,
 11. 93.29.Z    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 12. 96.04.Z    Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

3. świadczenie usług gastronomicznych i cateringu:

 1. 56.10.A   Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 2. 56.21.Z    Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 3. 56.30.Z    Przygotowanie i podawanie napojów;

4.  wykonywanie przewozów lotniczych na rzecz innych zleceniodawców:

 1. 51.10.Z    Transport lotniczy pasażerski,
 2. 51.21.Z    Transport lotniczy towarów,
 3. 52.23.Z    Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;

   
 4. prowadzenie obsługi w zakresie sprzętu komputerowego i łączności na rzecz innych podmiotów i osób fizycznych:
 1. 62.02.Z    Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 2. 62.03.Z    Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 3. 62.09.Z    Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 4. 95.11.Z    Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 5. 95.12.Z    Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego;

 

 1. organizowanie lub współpraca przy organizacji imprez masowych o charakterze kulturalnym, sporto­wym lub gospodarczym – 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

   
 2. administrowanie nieruchomościami:
 1. 68.20.Z    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 2. 68.32.Z    Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 3. świadczenie usług parkingowych i holowania pojazdów – 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy;
 4. ochrona obiektów – 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;
   
 1. prowadzenie działalności reklamowej:
 1. 73.12.B    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 2. 73.12.D   Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

   9.  wynajem powierzchni i mienia ruchomego:

 1. 77.21.Z    Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 2. 77.39.Z    Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

10   sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz wyrobów:

 1. 46.90.Z    Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 2. 47.19.Z    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 3. 47.99.Z    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 4. 52.10.B    Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

11.   świadczenie usług drukarskich, poligraficznych i wydawniczych:

 1. 58.14.Z    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 2. 58.19.Z    Pozostała działalność wydawnicza;

12.  naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń:

 1. 95.21.Z    Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
 2. 96.09.Z    Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

III

 1. Sprzedaż usług świadczonych na rzecz Policji jest rozliczana po kosztach własnych CUL, powiększonych o narzut minimalnego zysku określonego w odrębnym trybie.
 2. Zasady, tryb i formę zlecania usług świadczonych na rzecz Policji, oraz sposób ich rozliczania, zostaną określone w porozumieniu zawartym między Komendantem Głównym Policji a dyrektorem CUL.

IV

CUL w ramach prowadzonej działalności może podejmować współpracę z polskimi i zagranicznymi pod­miotami publicznymi i prywatnymi.

 

     Dyrektor CUL

 

  Andrzej Kropiwiec

Metryczka

Data publikacji 02.01.2019
Data modyfikacji 13.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Logistycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Strzelecki
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Strzelecki CUL
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Strzelecki
do góry